STANOVY SPOLKU

STANOVY "Korálkářky  z. s."

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter spolku:

1. Název spolku je: "Korálkářky . " (dále jen "spolek");

2. sídlem spolku je Svépomoc 656, 391 02 Sezimovo Ústí II. spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky - spolek je místně příslušnou organizační jednotkou;

3. charakter spolku - spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

čl. II

Účel spolku:

Účelem spolku je podpora tvořivých členů, kteří rádi tvoří z korálků, podpora v oblasti vzdělávání svých členů, rozvoj technologií korálkování; osvětová činnost a zajištění financování a podpory vzdělávání. Propagace tvorby členů spolku. Působení v oblasti rozvoje a propagace tvoření.

Spolupráce s ostatními právnickými a fyzickými osobami, které se zabývají obdobnou činností.

Prosazování zájmu spolku na území celého státu.

čl. III

Cíle spolku a předmět jeho činnosti:

1. Podpora v dlouholeté tradici - korálkování v České republice.

2. Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku.

3. Příprava a realizace vzdělávacích akcí (workshopy, semináře, kurzy ).

4. Realizace osvětové činnosti.

5. Pořádání přehlídek a soutěží.

6. Další formy činností a konkretizaci činností stanoví výbor spolku.

čl. IV

Členství ve spolku:

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby i právnické osoby.

2. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.

3. Členství vniká okamžikem rozhodnutí statutárního orgánu spolku (výboru) který rozhoduje o přijetí nového člena spolku.

4. Nikdo nesmí být nucen k členství ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho.

5. Členové spolku neručí za jeho dluhy.

6. Od 18 ti let volit a být volen do všech funkcí spolku.

7. Členství zaniká:

a) závažným porušením povinnosti vyplývající z členství;

b) doručením písemného oznámení člena o vystoupení;

c) rozhodnutím o vyloučení; především za poškozování dobrého jména spolku,

nebo jeho jednotlivých členů.

d) nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě;

e) úmrtím, zánikem právnické osoby - člena spolku, zánikem spolku.

8. Člen má právo:

a) účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;

b) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;

c) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.

9. Člen má povinnost:

a) dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku; (svou činností

naplňovat cíle spolku);

b) platit členské příspěvky.

10. Výši členských příspěvků stanoví výbor spolku vždy pro příslušný kalendářní rok.

čl. V

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

1. Statutární orgán - předseda

2. Nejvyšší orgán - výbor spolku

čl. VI

Statutární orgán - předseda:

1. Statutárním orgánem spolku je předseda.

2. Funkční období předsedy je pětileté.

čl. VII

Výbor spolku:

1. Výbor je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně;

2. Výbor je tříčlenný.

3. Prvními členy výboru jsou zakladatelé spolku. V případě ukončení členství ve spolku nebo rezignace na funkci člena výboru, se výbor doplňuje kooptací zbývajícími členy výboru.

4. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina členů výboru; nesejde-li se v potřebném počtu, svolá se nejpozději do čtrnácti dnů náhradní zasedání výboru. Nové zasedání výboru je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů. Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má 1 hlas.

5. Výbor může být svolán, požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

6. Funkční období výboru je pětileté.

7. Výbor:

a) volí předsedu spolku;

b) schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 členů výboru;

c) schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;

d) konkretizuje činnost pro další období;

e) stanovuje výši členských příspěvků.

čl. VIII

Zásady hospodaření:

1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace, granty a příjmy z činnosti spolku a z majetku spolku a budou používány na činnost spolku.

2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

čl. IX

Okolnosti zániku spolku:

1. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí výboru neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

2. Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu.

3. Vyloučení: Člen, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku, může být ze spolku vyloučen. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. O vyloučení člena rozhoduje statutární orgán. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala kontrolní komise. Složení kontrolní komise stanovuje výbor spolku a předseda spolku je jedním z členů kontrolní komise. Kontrolní komise rozhodnutí o vyloučení člena zruší, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám. Rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.